May 22, 2016

Система за избор на професия

В Кареа ще можете да се възползвате от нашата авторска система за избор на професия, която се прилага чрез програмите: Основна и Разширена.

За изграждането на тази система сме ползвали утвърдени и стойностни според нас, знания, методологии и подходи от различни учени и специалисти като Майерс и Бригс, Ричард Боулс, Орения Яфе-Янаи, Едгар Шейн, Джон Холанд, Джим Барет, С. Делингер, Стивън Кови, международният стандарт за обучение на кариерни консултанти (GCDF) и др.

Системата ни е изградена от 5 последователни етапа:
1. Етап на опознаване на личността на човека – заедно с Вас, изследваме и извеждаме знание за специфичните при Вас темперамент, силни-слаби страни, нужди, желания и очаквания, подходяща среда и т.н. При събирането на информацията, се фокусираме в пет ключови области (аспекти), свързани с личността, с което се стремим към по-обхватно отразяване на личността Ви. За да изведем информацията за тези пет аспекта, ползваме различни инструменти за опознаване (тестове, упражнения) като сме ги подбрали не само според тяхната надеждност, но и според възможността да се прави паралел между тях и да се “засичат” резултатите, за да подсигурим максимална обективност на събраната информация.

2. Етап на насочване към възможни подходящи професии – на този етап извеждаме, заедно с Вас, уникалните Ви критерии за идеална професия, на база събраната информация за личността Ви от предходния етап. Успоредно с този процес, генерираме заедно и идеи за вероятно подходящи за Вас професии.

3. Етап на оценяване – при тази стъпка адаптираме авторския ни инструмент за оценка на вероятно подходящите за Вас професии като ползваме уникалните за Вас критерии за идеална професия. След това, с прилагането му установяваме степента на приближение на всяка оценявана професия до идеалната за Вас.

4. Етап на взимане на решение – на този етап, заедно с Вас, разглеждаме резултатите от оценяването на професиите, запознаваме се с допълнителна информация за оценените професии, обсъждаме алтернативите с Вас и с това обикновено се достига до взимане на решение. При нужда се фокусираме и подпомагаме самия процес на взимането Ви на решение, откривайки и справяйки се с възникнали вътрешни пречки пред извършването му.

5. Етап на планиране – след като достигнете до избор на най-подходящата за Вас професия, се насочваме към обсъждането с Вас на възможните пътища за подготовка и реализирането Ви в нея. Избираме заедно такъв план, който се съобразява със спецификата при Вас – силни страни, житейска ситуация, професионална история и т.н.

А какво следва след извеждането на Вашия план, ще Ви разкажем на първата ни среща.