May 22, 2016

Принципи на работа

Karea-site-our-principles

Партньорство, а не зависимост

Ние работим заедно с клиента. При нас той е активна част от екипа за реализиране на желаната цел. Затова в процеса на консултиране клиентът участва с действия и идеи наравно със своя кариерен консултант и разбира добре всяка стъпка, така че след приключване на проекта да може самостоятелно да продължи напред.

Интегрален подход към отделния казус

Не решаваме проблема сам за себе си, а се стремим да предлагаме варианти за решения, съобразени с индивидуалните особености, убеждения и приоритети на клиента в дадения момент, при дадените обстоятелства. Консултантът следи цялостното състояние на клиента и дава обратна връзка и идеи за развитие. При нужда, консултантът споделя знание (модел, философия, теория, библиография), което може да подобри и обогати мисленето на клиента и да му помогне в цялостното му развитие (личностно, професионално, житейско).

Уважаване и подкрепа в личния избор

Изборът и отговорността за него са на клиента – става въпрос за неговия живот, за неговото усещане за щастие и удовлетворение. Консултантът е партньор в обмислянето преди вземането на решението и планирането на постигането му. Той дава обратна връзка, показва допълнителните възможности, но подкрепя искането на клиента. Целта е клиентът да получи усещане за удовлетворение, според собствените си норми и специфика за удовлетворение.

Гъвкавост при постигане на желаната цел

Важно е достигането до заложената цел, а не толкова пътят или скоростта, или конкретният начин на постигането й. Ние се съобразяваме с инидивидуалните особености при клиента. Можем да адаптираме програмата, инструментите, темпото на работа и т.н., ако така ще подпомогнем по-качественото постигане на крайния резултат.

Придържане към принципа Печеля-печелиш

За нас е важен дългосрочния резултат при клиентите ни, а той се постига с реализиране на Печеля-печелиш решение. Консултантът помага на клиента да види позицията си през очите на работодателя, да покаже позицията и интереса на отсрещната страна и да потърси решение, което е печелившо и за двете страни. Този принцип прилагаме и в работата между консултант и клиент. Времето, енергията и грижата на консултанта предполагат ангажираност, дисциплина и готовност за поемане на лична отговорност от страна на клиента.

Взаимно доверие

В Кареа се работи при условия на взаимно доверие – консултантът приема споделената информация от клиента такава каквато е, а той от своя страна приема, че консултантът прави всичко възможно, за да се получи успешен процес и да се достигне до удачно решение.