Какво всъщност означава темперамента ни или за 4-те аспекта на типологията на Майерс-Бригс

Karea-blog-mbti_4-dimensions

Този пост ще се фокусира върху това да създаде най-обща представа за типологията на Майерс-Бригс (MBTI) и за логиката на разделяне на отделните типове в нея. Конкретният повод е кампанията на Кареа “Месец на типологията на Майерс-Бригс”, а принципният – уважението ми към типлогията и това, че активно я ползваме при кариеното консултиране в Кареа.

Началото се поставя от Карл Юнг, който развива теорията, че индивидите имат психологически типове. За критерий, според който да раздели хората, се спира на две базови функции, които всеки човек извършва: 1. Възприемане на информация и 2. Взимане на решение. За всяка от двете функции, той очертава по два срещуположни подхода:

1. Възприемане на информация чрез:
1) сетивата ни, или 2) нашата интуиция.

2. Взимане на решения чрез:
1) обективна логика, или 2) субективни чувства.

Според Юнг хората използват и четирите подхода, но различните хора ги ползват с различна честота. Подходът, към които най-често се насочва човек, определя и психологическия му тип. Той оформя 8 типа като за целта приема, че хората “интроверстват” или “екстроверстват” доминиращият си подход. Така и озаглавява всеки тип според скалата Екстровертност-Интроветност и даденият водещ подход. Ето как изглеждат 8-те типа на Юнг като в скоби са посочени съответните два типа от 16-профилната типология на Майрес-Бригс:

1. Екстровертно Сетивни (ESFP, ESTP) – 2. Интровертно Сетивни (ISTJ, ISFJ)
3. Екстровертно Интуитивни (ENFP, ENTP) – 4. Интровертно Интуитивни(INFJ, INTJ)
5. Екстровертно Мислещи (ESTJ, ENTJ) – 6. Интровертно Мислещи (ISTP, INTP)
7. Екстровертно Чувстващи (ESFJ, ENFJ) – 8. Интровертно Чувстващи (INFP, ISFP)

По-късно, Катрин Бригс и Изабел Бригс Майерс (всеизвестните майка и дъщеря), добавят още една функция, чрез която да се определя психологическия тип на хората – “Организиране на ежедневието“. На тази функция задават два противоположни подхода – Отсъждане и Възприемане. Извежда се като отделна и функцията, чиито два подхода са Екстровертност и Интровертност и се озаглавява “Поток на енергия“. Така се очертават четирите функции (аспекта), всеки с по двата си противоположни подхода:

  1. Поток на енергия – Екстроверт или Интроверт
  2. Възприемане на информация – Сетивен или Интуитивен
  3. Взимане на решения – Мислещ или Чувстващ
  4. Организиране на ежедневието – Отсъждащ или Възприемащ

Ето и накратко представяне на отделните възможни предпочитания по четирите функции. Често е достатъчно човек да се информира за тях, за да прецени кой е неговия профил (или какъв може да е профилът на някой друг човек).

1. Поток на енергия (или зареждане с енергия) – определя се от това как получаваме основната част от нашата енергия. Дали я генерираме вътре в себе си (Интроверт) или чрез външни източници (Екстроверт). Може лесно да се определи като се запитаме как си почиваме, когато сме уморени – дали се усамотяваме и отпускаме тялото си (Интроверт) или обратното – търсим общуване, компания и активно ползваме тялото си (Екстроверт).

2. Възприемане на информация – тук става въпрос за това кой път на събиране на информация предпочитаме, т.е. на какво разчитаме най-вече когато приемаме нещо от външния свят – на сетивата си – очи, уши… – фактите (Сетивен) или разчитаме на нашата интуиция – усещания, прозрения (Интуитивен)?

3. Взимане на решения – при тази функция водещият ни подход зависи от това как предпочитаме да взимаме решения – дали сме склонни да разрешим нещата въз основа на логика и обективно разглеждане – това, което смятаме, че е вярно, истинно, правилно (Мислещ) или въз основа на нашите лични ценности и чувства – това, което смятаме, че е добро, справедливо, човечно, съобразено с обстоятелствата (Чувстващ).

4. Организиране на деня – подходът при четвъртата функция се предопределя от въпроса как предпочитаме да се справяме със задачите и живота ни в ежедневието – дали сме по-организирани и целенасочени и предпочитаме да планираме, подреждаме и структурираме (Отсъждащ), или сме по-гъвкави, приспособими, адаптиращи се и отворени към промените, към това, което се случва около нас (Възприемащ).

Принадлежността към даден тип означава, че имаме предпочитания към съответния подход на дадената функция, но вероятно ползваме и срещуположния в определени ситуации. Това е и честа причина при някои хора по-трудно да се очертае профила им, защото се досещат за примери както за едното, така и за другото поведение когато започнат да го оценяват. Тук идват на помощ различните въпросници, създадени, за да измерят предпочитанията ни към отделните аспекти. В Кареа, например ползваме два въпросника, за да потвърдим получения профил. А понякога се налага и допълнително обсъждане и преценяване при разминаващи се резултати. В повечето случаи, обаче, определянето на профила е лек процес, като често е достатъчно малко да се пообщува с човека, за да се очертае тенденцията на неговия профил.

От къде идват четирите букви в типологията? Абривиатурата на отделните типове следва първите букви (с изключение при интровертите, където взима втората буква – Н, защото буквата И вече е заета за описание на интровертността) на всяка от четирите скали. И например ИНЧО е човек, който е Интроверт, Интуитивен, Чувстващ и Отсъждащ.

Съществува обединяване на 16-те профила в четири групи: Идеалисти, Рационалисти, Анализатори и Хора на изкуството. Всяка група се отличава с определени черти, дори и може да се изведат предпочитани думи и реакции, но за това ще говорим в отделен пост, в който ще представим накратко четирите групи.

А дотогава – можете да се самонаблюдавате и да се опитате да определите кой подход към всяка от четирите функции предпочитате. Ако се затрудните или решите да проверите доколко вярно сте определили профила си – можете да участвате в кампанията на Кареа и да попълните нашите въпросници, за да определим заедно профила ви.

За този пост е ползвана допълнителна информация от: http://www.personalitypage.com/

Можете да разгледате следващи постове по темата:
Работата отговаря ли на темперамента ни или как да ползваме знанието за профила си по Майерс-Бригс” и
Как да пригодим работата към темперамента си по Майерс-Бригс?“.