В търсене на подходящата професия – мисия 2: Опознаване на професии – класификаци

Karea-blog-Careers-exploration“В търсене на подходящата професия” продължава – досега разгледахме първата стъпка – “Знанието за нас” като съдържане и като насоки за извършване. Време е за следващата стъпка – “Опознаване на професии”. С нея ще съберем идеи за професии, които ни се струват подходящи и които след това да оценим доколко са такива. А конкретно в този пост ще се запознаем с местата, където е събрана информация за множеството професии и ще видим какви възможности за ориентиране и опознаване имаме при тях.

Всъщност, едно такова проучване не е задължително като стъпка, за да съберем идеи за професии. Често добре ни служат източници като наши наблюдения в заобикалящия ни свят, тестове (за способности, за интереси, личностни), разговори с близки и т.н. Но, понякога така не успяваме да съберем идеи за подходяща професия или пък събираме, но се нуждаем от спокойствието, че сме прегледали максимален обем от налични възможности.

Затова сега ще си говорим за събирането на идеи, чрез преглеждане на множество от професии.

Къде се намира информацията за всички (множеството) професии:

I. Класификации на професии – съвкупността от названия на професии и длъжности е отразена в международния стандарт за класификация на професиите и в адаптираните му версии за отделните държави.

II. Наръчници с професии – база с описание на самите професии може да се открият в наръчници на професии (обикновено създадени на правителствено ниво).

III. Средства за професионално ориентиране – тази база с описания на професии (т.II) се ползва при прилагането на инструменти за професионално ориентиране (създадени на ниво правителство) – напр. Центрове за професионално ориентиране, в които се съхраняват информационни папки за професии; или портали, предоставящи инструмент за самопознание – те съдържат информацията от (т.II), но поднасят само професиите, които биха отговаряли на човека, според критериите, които е въвел (може да е направил тест или да е посочил водещи умения и т.н.).

За всяка от тези три зони, ще посоча конкретни източници и ще покажа как може да се ориентираме в съответната база с информация. Сега започвам с т.I:

Как да се ориентираме в класацията на професиите

Международен стандарт за класификация на професиите (ISCO-08) – това е макро рамката на групирането на професиите, приета като стандарт в страните, членки на ООН. Настоящият стандарт е обновен към края на 2007 г. (предходният – към 1988 г.). За създаването и актуализирането му отговаря Международната организация на труда, МОТ (на англ. – ILO) – специализирана за трудови въпроси агенция към ООН.
Този стандарт представя йерархична (дървовидна) структура на подреждането на всички професии, която се разгъва на 4 нива – Основни групи, Подгрупи, Мини-групи, Единични групи като към всяка Единична група са изброени примерни професии (посочени само като имена). Можете да изтеглите документа с международната класификация в pdf. формат (обемът му е 344 страници, 3,4MB).

Как търсим професии чрез класификация на професиите? Първо, може да се ориентираме към конкретна класация, т.е. база с информация (документ) – дали ще ползваме международния стандарт ISCO-08 (като по-общ и принципен), или ще се насочим към адаптираната му форма за дадена държава. В България тази форма се нарича Национален класификатор на професиите и длъжностите – НКПД 2011pdf. формат), във Великобритания – SOC 2010 (pdf. формат), в САЩ – 2010 SOC, в Канада – NOC 2011. Ако ще ви е по-комфортно да разглеждате информацията на роден език, можете да се насочите към НКПД 2011, но ако езикът не е определящ, можете да отделите време и за поне още една база.

Второ, може да изберем каква форма на информацията да разглеждаме – обикновено тя се представя в няколко варианта (различнава се в отделните държави) – като pdf файл (всички), като екселски файл (България, САЩ), онлайн представяне с активни взаимовръзки (САЩ, Канада). Екселските файлове имат предимството за бързо подреждане на информацията според дадена колона. Файловете в pdf-формат са по-прегледни и приятни за четене, а онлайн модулите са много лесни за “прескачане” между различни обеми информация (заради активните линкове), и също – с възможността да се отворят едновременно повече от един екран. Тук отново бих препоръчала да не се ограничавате до един формат, а да опитате поне два.

Критерии, индекси за търсене:

1. По структура
<

<

–  йерархичната структура на класификацията започва с Основни групи, които са 10 в ISCO-08 и в повечето други класификации. Следват Подгрупи, Мини-групи и Единични групи – всяко от 4-те подразделения (единици) е съпроводено от представяне на принципните отговорности и описание на предназначението на професиите от съответната единица.

 

Може да се започне от най-обобщеното ниво и постепенно да се “навлиза” навътре, запознавайки се даденото описание и преценявайки дали е привлекателно или не според това описание. За търсенето по структура бих ви насочила към класификациите с по-богато описание на отделните нива – така е при НКПД системата (

pdf. формат

   ), която тясно следва международната система (

pdf. формат

   ). Добър обем описания има и в системата на Великобритания (

pdf. формат

   ).


2. По сходство в професиите

   – при описанието на всяка Единична група са посочени професии, които са включени в нея, а също и професии, които са свързани, но са класифицирани в друга Единична група (като са посочени кодовете на съответната група, за по-лесно откриване). Ако ви допадне информацията за дадена професия (или Единична група), можете да проследите сходните й, а също сходните на сходните и така да разширите обхвата на набелязани професии за опознаване/ изследване.

Ето един пример от НКПД 2011 (pdf. формат): “…Примерни длъжности в Единична група 2152 Инженери по електроника: Инженер, енергетик; Инженер, електрически контактни мрежи; Инженер, електромеханично оборудване. Не включва: Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала) – 2151; Инженер, електроник – 2152; Инженер, телекомуникация – 2153; Инженер, ръководител екип/радио и телевизия – 2153.”

При представяне на Единична група от канадската система, сходните професии са посочени в края на страницата под името “Classified elsewhere“. А в системата на САЩ, при представянето на Единична група, посочването на свързани професии е добавено като част от описанието на Единичната група в изречение, започващо с “Excludes…”.

3. По ключова дума или израз
– можете да се насочите към ключова дума, която подсказва основно действие на дадените професии (напр. мениджмънт, консултиране, обучение, организиране) или дума, отнасяща се до сферата на дейност (напр. информационни технологии, производство, медицина, автомобилостроене и т.н.).
Търсенето по ключова дума е приложимо, независимо кой от 3-те формата на информация ще ползвате (pdf., xls. или онлайн). При търсенето онлайн впечатление правят възможностите за търсене в канадската система – освен търсенето по име; код; структура; има добавено и:
a.
Търсене по описание – където има опция за включване на повече от една думи в израз с допълнителни уточнения като: и/или; всичко с това; всичко без това; да започва с това; да завършва с това;
b. Комплексно търсене – комбинация от търсене по структура и по описание. Търсенето онлайн при системата на САЩ е по-базово, но ако сте наясно с думата или израза, е също добре работещо.

4. По име на професията, т.е. по азбучен списък. Тук вероятно ще ви изглежда най-ясно за какво става въпрос като търсене, но в същото време е по-трудно да се ориентираме в огромния списък с имена, ако нямаме някаква предварителна насока.
Затова бих препоръчала тази форма на търсене да се прилага при по-нататъшен етап, когато вече сме набелязали какво ни е интересно. В българската класификация можете да разгледате Азбучния списък (.xls-формат) (около 4 000 заглавия), ето го азбучното подреждане в системата на САЩ (около 8 000 заглавия), ето го подреждането в канадската система (около 40 000 професии).

С това завършвам първата част на представянето на възможностите за опознаване на професии чрез класации на професии. В следващ пост ще разгледаме наръчниците с описание на отделни професии и как да се ориентираме в тях.

До скоро!