Как да ползваме знанието за най-силните ни мотивационни котви?

Karea-blog-using-motivation-anchors

Кампанията на Кареа, посветена тази година на определяне на мотивационните котви по Едгар Шейн, завърши. А ние продължаваме нататък – ако вече сме узнали своите най-силни мотивационни котви, следваща стъпка е да разберем как да ползваме това знание за своето развитие и по-високо удовлетворение.

Как най-общо може да използваме знанието за водещите ни котви? Веднъж проверили и потвърдили си кои са нашите водещи котви, ние можем да преминем през следните три етапа:

I. Самопознание – Да научим повече за това какво е важно за нас и ни мотивира в кариерния успех;
II. Равносметка – Да проверим дали настоящото ни положение е в хармония с нашите нужди;
III. Планиране – Да планираме промяна, която да съответства на определението ни за успех в кариерата.

Етап I. Самопознание: Какво повече можем да научим за себе си, знаеки силните си мотивационни котви?
• При какви условия бихме работили най-добре;
• Степен на обвързаност – доколко сме готови да се обвързваме с конкретен работодател;
• Ценности – какво за нас е ценно и важно в работата, кариерата, реализацията;
• Разнообразие – доколко имаме нужда от такова в работата ни;
• Инвестиране в/зачитане на експертността – доколко ни е важно да се развиваме като експерт;
• Състезание и награди – доколко имаме нужда от такива стимули в работата;
• Зачитане на личния живот и време – доколко е определящо за нас;
• Отговорности – доколко ни е важно да ги имаме, за да сме удовлетворени;
• и т.н.

Изброената дотук информация можем да изведем и от краткото описание на осемте мотивационни котви. Тези, които са получили профил с описание на водещите си мотивационни котви, биха могли да ползват и допълнителна информация, която е посочена по-долу.

Какво още можем да научим за себе си от водещите си мотивационни котви? – Това е отговора на въпроса “Какво ми е нужно / важно като допълнителна външна мотивация?”
• Начин на възнаграждение – различни като вид и форма на заплащане, бонуси, хонорари и т.н. се очертават като подходящи, според водещата мотивационна котва;
• Начин на оценяване и признаване на добрата работа – също варира в различни форми, според водещата котва – например повишения, награди, инвестиране в професионализма и т.н.;
• Стил на възлагане на задачи от прекия ръководител – според водещата котва се предпочита по-голяма или по-умерена степен на самостоятелност, гласуване на доверие/отговорност от страна на прекия ръководител и т.н.;
• Наличие на външна подкрепа, осигуреност и т.н. – отново е различно като нужда, според водещата мотивационна котва.

Преди да преминем към етап II (Равносметката), предлагам да завършим този етап с изписване конкретно за вас, към този момент, спрямо водещите ви мотивационни котви, какво ви е нужно в една работа.

Създайте своето лично определение за “условията на идеалната работа за мен”: в това определение можете да включите специфичните нужди и очаквания, възможности за развитие, мотивация, условия на работа и т.н. Изпишете всичко, което сте разбрали за водещата си мотивационна котва и усещате, че е наистина важно за вас. Избройте също условията, вида на заплащането, вида на обвързването, предпочитаните награди и признание и т.н.

Това описание на “условията на идеалната работа за мен” ще ви послужи като отправна точка в две посоки – 1. да оцените настоящата си работа и 2. да преценявате предложенията за нова работа, в случаите, когато си търсите такава.

Етап II. Равносметка: Дали настоящата ни реализация е в хармония с нашите нужди? Можем да си отговорим с помощта на три-стъпков инструмент, препоръчан от Едгар Шейн (E. Schein) в книгата му “Discovering your Real Values“.

Стъпка 1: Оценете нивото на мотивационните котви – това беше и идеята на кампанията ни, при която го определяме с въпросник. След приключването й, ние продължаваме да прилагаме въпросника като част от работата ни в кариерните консултации. Бихте могли да се опитате да определите приблизително нивото на котвите и сами, запознавайки се с описанието им;

Стъпка 2: Оценете към удовлетворяване на кои котви допринася настоящата ви реализация – знаейки описанието на осемте котви, бихте могли да прецените кои котви удовлетворява работата ви и на какво ниво. Можете и да се фокусирате само върху вашите водещи котви, запитвайки се дали работата ги удовлетворява точно тях и доколко, или да помислите за всичките осем при оценката си;

Стъпка 3: Отчетете дали има разлика между нужното ви (стъпка 1) и предлаганото / осигуреното в работата ви (стъпка 2).

Оценката можете да я направите с помощта на условно приета система за оценка (например от 1 до 3 или от 2 до 6, като в училище – важното е да приложите една и съща оценъчна система при двете стъпки. Шейн конкретно предлага да се ползва система за оценка от 0 до 5.)

Можем да приемем Етап II (Равносметка) за завършен, ако имате оценки на желано (стъпка 1) и настоящо (стъпка 2) състояние и можете да отчетете разликите между двете.

Етап III. Планиране: Дали има нужда от промяна, за да се доближим до нуждите си и как да я направим? – Шейн ни съветва да дискутираме разликите (между стъпка 1 и две, по-горе) с близък, приятел или ментор, така че да оценим заедно доколко голяма е разликата и как би могла работата ни да се доближи до нуждите ни. В случай, че разликата е твърде голяма и не може да се направи много, той съветва да се насочим към нов кариерен план (т.е. да потърсим ново решение за реализация), а ако се окаже, че разликите са малко или са въпрос на договаряне – според него, можем да сме щастливи, че сме на подходящото за нас място.

И така, в случай, че се налага промяна, можем да се насочим към два възможни подхода:

Вариант 1: Да запазим работодателя и да променим условията – това може да се осъществи с конкретни идеи и предложения към прекия ръководител или отдел Човешки ресурси. Важно е да сте ясни и конкретни, и да мотивирате предложението си в посока Печеля-печелиш, т.е. “Моята удовлевтореност ще се повиши, което ще повиши и нивото ми на представяне, а от друга страна няма да има нужда от разходи за стимули, които всъщност не ми влияят, защото не са важни за мен”;

Вариант 2: Да сменим работодателя, търсейки желаните условия – в случай, че е невъзможно да се направи промяна или е възможно, но не се приема от работодателя, и разбира се, ако моментът е подходящ, можете да се замислите за смяна на работодателя като още при търсенето се ръководите от своите специфични за водещата ви мотивационна котва нужди.

Може да приемем, че е завършен трети етап, ако имате план за това каква промяна смятате да направите (вариант 1 или вариант 2) и в какво конкретно да се изразява тя.

Какво следва нататък? – изпълнение на планираното.

Успех и до скоро!